Logga in
Länkmeny

Stadgar

STADGAR FÖR

ÖRSÖ-STAVESTRÖM-TRANVIKS VÄGSAMFÄLLIGHET

Sammanträdesdatum: 2017-07-09

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lages bestämmelse om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Örsö – Staveström – Tranviks vägsamfällighet.

§ 2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar Österåker, Öster-Tranvik ga:2

§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4 MEDLEM
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfälligheten upptagen under §2.

Medlemsregister eller debiteringslängd skall endast användas i ärenden som rör vägsamfälligheten och inte göras tillgängligt för annan eller annat ändamål.

§ 5 STYRELSE – säte, sammanställning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Österåkers kommun.
Styrelsen skall bestå av tre ledamöter och tre suppleanter.

§ 6 STYRELSE – Val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall en ledamot väljas på endast ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 STYRELSEN – kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst åtta dagar före sammanträde. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara; skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8 STYRELSE – beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder därav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röster förenar sig. Vid lika röstetal avgör val genom lottning. I andra frågor gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

§ 9 STYRELSE – förvaltning
Styrelsen skall
1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper
3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
5 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

§ 9.1 WEBSIDA

Vägsamfällighetens websida är avsedd för medlemmar, styrelse och övriga föreningsfunktionärer.

Webben innehåller:

En öppen del som informerar om föreningen och dess ändamål.

En del för medlemmar för utbyte av information som rör föreningen och dess angelägenheter och som är skyddad med lösenord.

En del för styrelse och revisorer för utbyte av förvaltningsinformation och som är skyddad med lösenord.

Minst två administratörer hanterar webben med administratörsbehörighet och lösenord.

§ 10 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter.

Mandattiden för revisorer är två år och för suppleanter ett år.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 RÄKENSKAPSPEIOD
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 maj – 30 april

§ 12 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 0 kronor.

§ 13 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stämma skall årligen hållas under juni eller juli månad på tid och plats, som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, utlysa extra stämma. I fråga om medlemmarnas rätt att begära extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheten.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits, ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp, som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske
Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14 KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma skall utfärdas och ske elektroniskt på adress medlemmen meddelat eller genom skriftlig försändelse. Kallelseåtgärd skall vidtas senast fjorton dagar före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom elektroniskt på adress medlemmen meddelat eller genom skriftlig försändelse.

Skriftlig försändelse kan begäras mot årlig avgift för porto. Avgift för porto bestäms på årsstämman.

§ 15 MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under april månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 DAGORDNING VID STÄMMA
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelse
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 portoavgift för skriftliga försändelser
9 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
10 val av styrelse och styrelseordförande
11 val av revisorer
12 fråga om val av valberedning
13 övriga frågor
14 meddelande om plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

§ 17 DISPOSITION AV AVKASTNING
I de fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott, skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 18 STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 PROTOKOLLJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom fyra veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.