Logga in
Länkmeny

Vägen

Vägen.

Vägområdet innefattar vägbanan, diken/slänter och markröjd/slåttrad yta bortom diken/slänter till minst en meter bortom diken/slänter enligt vägförrättning.

Den formella hastighetsbegränsningen är 70 km/t medan den rekommenderade är 30 km/t.

Det är tillåtet att parkera utefter vägen om man inte hindrar trafiken på vägen.

Självklart är det inte tillåtet att parkera på mötesplatserna utmärkta med M-skyltar och ej heller på vändplanen nedanför Örsö backe.

Allmänna regler för samfällighet som äger väg

I en samfällighetsförening har de medverkande fastighetsägarna ansvar över drift och underhåll av det som ägs tillsammans, till exempel mark eller gemensamhetsanläggningar.

Ni i samfällighetsföreningen väljer själv hur ni vill förvalta er samfällighet.

Samfälligheten ansvarar för skötsel och investeringar av till exempel gator och grönområden inom ett visst område med enskilt huvudmannaskap

En samfällighet är en egendom, t.ex. mark, byggnad, anläggning eller rättighet som tillhör flera fastigheter. En samfällighet ägs gemensamt av ägarna till de fastigheter som har en andel i den och utgör ett tillbehör till dessa fastigheter (1 kap. 1a § Jordabalken).

"Till väg hör vägbana och övriga väganordningar. Anordning, som behövs för vägens bestånd, drift eller brukande är väganordning."

Som väganordningar räknas alltid dike, slänt, trumma, vägmärke, trottoar men även andra anordningar kan ingå beroende på vägens utformning. Om man tittar på vägen i genomskärning på tvären brukar det se ut ungefär så här.

Förutom körbanan (vägbanan) ingår alltså även sidoområden med diken eller slänter i vägområdet (vägen). Trummor går antingen under körbanan från sida till sida eller under utfart från fastighet och ligger då i linje med diket, trummorna finns alltså också inom vägområdet. Det är också inom vägområdet som föreningen ska hålla fritt från sly, grenar och andra hinder.

Körbana är ca 3 meter bred och dike resp. vägslänt är 1,5 m på vardera sidan. Dessa 6 meter kallas Vägområde.

Uppåt är det 4 meter som gäller. (6 meter brett 4 meter högt bildar en ”tunnel”)

Träd som hänger in i denna ”tunnel” får alltså tagas bort för fri framfart av större fordon.

Fastighetsägare som har mark angränsande till vägen måste alltså klippa häckar/slya så att vägen kan hålla sin bredd och höjd.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.